Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Siseministeeriumi varade asekantsler

Varade asekantsleri peamised väljakutsed on toetada kriisideks valmisoleku võime loomist, SMITi kui tugeva IKT-maja arendamist ning Sisekaitseakadeemia kujundamist atraktiivseks rahvusvaheliselt tunnustatud õppeasutuseks.

Lähiaastail seisab ees:

 • Siseministeeriumi valitsemisala IKT strateegia uuendamine;
 • rahandus – ja juhtimisarvestuse koostoime tugevdamine;
 • välisvahendite ja siseriiklike vahendite planeerimise ühildamine;
 • SMITi arendamine, mis tooks kaasa teenustasemete selguse, arendusprotsesside tulemuslikkuse ning kvaliteetse ja jätkusuutliku halduse;
 • Sisekaitseakadeemia arendamine õppuritele atraktiivseks ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppeasutuseks, mille kaasaegne taristu ja praktikabaas võimaldavad edukalt tänapäevaste integreeritud õppekavade elluviimist.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tööõnne hoidja, tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head majandusalased teadmised;
 • head teadmised IKT valdkonna arendamisest;
 • hea arusaam avaliku sektori toimimisest;
 • strateegilise juhtimise ja poliitika kujundamise kogemus;
 • varasem töökogemus avaliku või erasektori asutuse tippjuhi või tema asetäitjana.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu viie aasta visioon varade asekantslerina Siseministeeriumis.", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. augustil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või sisulistes tööülesandeid puudutavates küsimustes 528 7515 (Aivi Sirp, Siseministeeriumi personalijuht).