Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori ülesanne on riigi sotsiaalkaitsesüsteemi toimimine koostöös Sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsuste asutustega, sh 
- kasvatada ja tugevdada Sotsiaalkindlustusameti rolli sotsiaalkaitse riikliku kompetentsikeskusena, kes nõustab kohalikke omavalitsusi ja kujundab uusi teenuseid; 
- juhtida organisatsiooni ees seisvaid suuri muudatusi, nt seisab ametil ees ülesanne saada kliendisõbralikuks nõuandjaks kõikides pensioneid puudutavates küsimustes ja edendada kodanike finantskirjaoskust oma tulevikku puudutavate otsuste eest vastutamisel; 
- jätkata ameti teenuste horisontaalset integratsiooni ja standardiseerimist eelkõige sotsiaalkaitse ja meditsiinisüsteemi vahel; 
- arendada organisatsiooni targa ja tugeva IT äritellijana. Ametil seisavad ees ulatuslikud teenuste arendused, mis eeldavad tugeva ärianalüütilise kompetentsi kasvatamist ja head koostööd Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega; 
- edendada innovatsioonikeskset mõtteviisi sotsiaalkaitse teenuste kujundamisel ja kättesaadavuse parendamisel, mis eeldab julgust astuda kõrvale juurdunud reeglitest ja arusaamadest.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Kõrgharidus;
 2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

head teadmised Eesti sotsiaalkaitsesüsteemi toimimisest.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Tagasivaade 2025: Sotsiaalkindlusameti eduloo nurgakivid", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.01.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).