Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Sotsiaalministeeriumi asekantsler töö valdkonnas

Töö valdkonna asekantsleri tööpõld on lai - ta vastutab riiklike tööturuteenuste, töötushüvitiste, tööõiguse, töökeskkonna nõuete ja pensionipoliitika strateegilise planeerimise ning jätkusuutliku arendamise eest. Asekantsler kujundab oma valdkonna visiooni, töötab selle elluviimiseks välja valitsemisalas ühtselt arusaadavad strateegiad ning juhib nende täitmist. Selleks püstitab ta mõõdetavad eesmärgid, analüüsib ja hindab tulemuste saavutamist ning korraldab vajadusel tööd ja ressursse ümber. Asekantsleri ülesanne on koordineerida ka valitsemisalaga seotud asutuste - eeskätt Tööinspektsiooni, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti tööd.

Lähiaastate olulisemad fookused on

 • kliima- ja majanduskeskkonna mõjusid arvesse võtva kohanemisvõimelise tööturu tagamine;
 • tööturu osapooltega koosloomes kaasaegse ja paindliku tööõiguse kujundamine;
 • sotsiaalkindlustusskeemide omavahelise koordinatsiooni tagamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel) rõhuasetusega järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, innovatsiooni vedaja, tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised Eesti tööturu ja -suhete süsteemi toimimisest;
 • varasem strateegiliste protsesside juhtimise kogemus;
 • töö- ja juhtimiskogemus erasektorist;
 • koostöökogemus avaliku sektoriga;
 • vene keele oskus tasemel B2.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 25. aprillil 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).