Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

Terviseala asekantsler kujundab riigi tervisepoliitikat vastavalt Sotsiaalministeeriumi põhimääruses sätestatud vastutusele.

 

Töölaual ootavad ees alljärgnevad väljakutsed:

 • Covid-19 pandeemia leviku tõenduspõhine tõkestamine ning 2020-21 kriisikogemuse alusel tervishoiu kriisivalmisoleku tugevdamine;
 • Eesti rahva eeldatava eluea ja tervena elatud aastate osakaalu kasvu toetava poliitika ja tegevuste kavandamine;
 • Tervisehoiusüsteemi toimivuse ja jätkusuutlikkuse kavandamine, sh
  • esmatasandi tervishoiu areng (sh nt kättesaadavuse parandamine)
  • eriarstiabi tulevikuvajaduse kavandamine
  • inimesekeskse tervikliku raviteekonna väljakujundamise juhtimine
  • tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine, kindlustuskaitse laiendamine
  • ravimite kättesaadavus ja hinnapoliitika kujundamine
  • tervishoiutöötajate järelkasvu kavandamine ja  pädevuste korrastamine
  • personaalmeditsiini rakenduse valmimine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Innovatsiooni vedaja, Tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

kvalifikatsioon tervishoiu valdkonnas ja/või väga head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimisest.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse võtmekohad", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 29. juunil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium)