Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

Asekantsler juhib rahvatervise, vaimse tervise, tervisesüsteemi korralduse ja ravimivaldkonna poliitika kujundamist ning elluviimist, et Eesti inimeste keskmine eluiga ja tervena elatud aastate arv kasvaks. 

Asekantsleri peamised väljakutsed on:

 • reformida tervisesüsteemi korraldust sh rahastamist, et inimestele üle Eesti oleks  kättesaadav vajadustele vastav terviseteenus; 
 • juurutada teabetehnoloogilisi lahendusi nii personaalsete teenuste edendamiseks kui tervishoiuteenuste efektiivsemaks osutamiseks;
 • lõimida sotsiaal- ja tervishoiuteenuste korraldus, mis tagab inimestele tervikliku ja ennetusele suunatud füüsilise ning vaimse tervise abi;
 • edendada füüsilist ja vaimset tervist ning kujundada seda toetav ja kliimaneutraalne elukeskkond.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni, struktuurüksuse või rahvusvahelise ulatusega projekti juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

* head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest 

* kogemus Eesti avaliku sektori toimimisest

* varasem suurte struktuursete muudatuste eestvedamise kogemus

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 6. novembril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).