Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor

TTJA põhitegevus on ohutusjärelevalve, tururegulatsioon ning seadusest tulenevate kohustuste täitmise kontrollimine kaupade, teenuste, elektroonilise side, sagedushalduse ja meediateenuste, raudteetranspordi, eripädevusnõuetega tööde ning seadmete ja toodete ohutuse, ehitiste, taristu ja energiatõhususe ning tarbijaõiguste valdkonnas.

TTJA koostööpartnerid on füüsilised ja juriidilised isikud, s.h riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, teiste riikide vastavad institutsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Ameti peadirektor vastutab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete õiguspärase, täpse ja otstarbeka täitmise ning ameti tegevuse tulemuste eest.

Oodatavad tulemused vastutusvaldkonnas:

 • ettevõtjatele tegevusõiguste andmine ja nõuetele vastavuse korraldamine ning selle üle järelevalve teostamine;
 • teenuste ja toodete ligipääsetavuse ja ohutuse tagamine ning ühiskonna teadlikkuse tõstmine nendes valdkondades;
 • tarbijavaidluste tõhus ja kiire lahendamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tööõnne hoidja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tulemuste saavutaja, väärtuse looja, tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

- nii avalikus kui ka erasektoris töötamise kogemus;

- väga head sisulised teadmised ameti tegevusvaldkondade hetkeseisust, siseriiklikest ja rahvusvahelistest arengutrendidest;

- oskus korraldada koostööd erinevate asutuste, organisatsioonide ja huvigruppide vahel, sh rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Minu eesmärgid õiglase ettevõtluse ja ohutu elukeskkonna kujundajana", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. märtsil 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).