Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Terviseameti peadirektor

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkonnad on tervishoid, nakkushaiguste seire, ennetus ja tõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus. Seadustest tulenevalt on organisatsioonil nendes valdkondades nii korraldava kui ka järelevalvet tegeva asutuse kohustused. Terviseameti eesmärk on ellu viia tervist toetavat ja parendavat elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervisepoliitikat. Organisatsiooni visioon on toetada ennetusele orienteeritud tõenduspõhise tegevusega tervisekaitse ja tervishoiuteenuste kvaliteedi arengut.

Missioon vajab eestvedajat. Ootame liituma PEADIREKTORIT.

Sinu eestvedamisel on fookuses Eesti 2035 arengukava sihid, asutuse visioon, loodud strateegiad ning koos meeskonna ja partneritega professionaalselt ja vajaliku hoolsusega viidud ellu tegevused, mis parendavad tervisekaitse ja tervishoiuteenuste kvaliteeti meie inimestele Eestis.

Sinu peamiseks eesseisvaks oluliseks väljakutseks on ehitada üles võimekas kaasaegne tervishoiusektori juhtimise põhimõtetele vastav organisatsioon, sh:

 • tugev ja järjepidev kompetents tegevusvaldkondades
 • tark ja tugev IT äritellija võimekus teenuste arendamiseks
 • vajalikud reformid tervishoiusüsteemi juhtimise korrastamiseks.

Otsime just Sind, kui oled kogenud tippjuht ning oma senises tippjuhikarjääris olnud oluliste muudatuste edukas eestvedaja.

Tule ja liitu tiimiga, kelle käes on nii palju võimalusi teha Eesti elu paremaks, väärtustades inimest ja hoides tasakaalu. Terviseamet on töötamiseks eriline koht.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Kõrgharidus (eelistatud on magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus);
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Rõhuasetus visiooni loomisele, tulemuste saavutamisele, tööõnne hoidmisele ning väärtuse loomisele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised avaliku sektori toimimist ning kes mõistab poliitikate kujundamise protsessi ja saavutab tulemused isikliku eeskujuga;
 • organisatsiooni arendamise tööriistade kasutamise kogemus ning kes omab kogemust juhtide juhina;​​​​​​
 • ressursside strateegilise planeerimise kogemus ning kogemus oluliste, mahuka eelarvega IT projektide tellijana.

Kasuks tulevad  teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest, sh tervishoiu, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje ning keskkonnatervise valdkonnast.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Personaliotsingut Sotsiaalministeeriumis konsulteerib Tripod (Maria Veltmann, tel 501 1591).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21.02.2022 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).