Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Transpordiameti peadirektor

Transpordiameti peadirektori põhiliseks väljakutseks järgmise viie aasta jooksul on transpordi- ja liikuvuse arengukava tegevussuundade elluviimine, sealhulgas:

 • transpordisüsteemi konkurentsivõime suurendamine, arendades seda säästvalt, nutikalt ja kulutõhusalt, vähendades selle keskkonnajalajälge ning muutes taristul liiklemise ohutumaks;
 • ühistranspordi inimestele lähemale toomine ning selle kasutamise muutmine mugavamaks targema planeerimise ja nutikama piletimüügikorralduse abil.

Olulisteks mõõdikuteks on liikluses hukkunute ja raskelt vigastatute arv, transpordi CO2-heide, Eesti lipu all olevate kauba- ja reisilaevade arv, raudteekaubaveo osakaal tonnkilomeetrites maanteetranspordiga võrreldes, ühistranspordi kasutajate osakaal.

Arengukava terviktekst: https://valitsus.ee/media/4253/download

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5 aastane organisatsiooni, ettevõtte või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel), rõhuasetusega järgmistele kompetentsidele: tulemuste saavutaja, tuleviku kujundaja, innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • muudatuste elluviimise kogemus;
 • vene keele oskus;
 • arusaamine Eesti avaliku sektori toimimisest;
 • varasem tööalane kokkupuude transpordi valdkonnas.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Transpordiameti ees seisvad ülesanded ning peadirektori roll nende saavutamisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. augustil 2022. a tippjuhtide
valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).