Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Tuleviku tippjuht - NEWTON VI programmi osaleja

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvule suunatud NEWTON VI on aastane intensiivne arenguprogramm, mis valmistab ette tulevasi liidreid, kes suudavad ja soovivad lähiaastail võtta vastu uusi väljakutseid ning kandideerida edukalt avaliku teenistuse tippjuhiks.  

Newton VI programmis saad:

 • arendada oma juhtimiskompetentse ja kasvada juhina
 • õppida innovaatiliselt lahendama Eesti ees seisvaid väljakutseid
 • juurde julgust võtta suuremat vastutust ja innustust karjäärihüppeks tippjuhi positsioonile
 • luua suurepärase koostöövõrgustiku

Avaliku teenistuse tippjuhid on ministeeriumite kantslerid ja asekantslerid, Riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor, riigiarhivaar, Kaitseväe juhataja ja riigi peaprokurör. Tippjuhid on avaliku teenistuse üks olulisemaid ressursse – nende eestvedamisest, eeskujust ja võimekusest sõltub iga organisatsiooni edukus ning riigi konkurentsivõime.  

Newton VI programmi sihtrühm on ministeeriumite, ametite ja inspektsioonide või muude valitsusasutuste, valitsusasutuste hallatavate asutuste, põhiseaduslike institutsioonide ja neid teenindavate asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, riigiosalusega sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute töötajad, kes vastavad kandidaadile esitatavatele nõuetele.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus, millest vähemalt ühe aasta moodustab juhtimiskogemus avalikus sektoris;
 3. eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel;
  inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile

NEWTON VI programmi osalejatelt eeldame:

1. aktiivset osalemist ja panustamist kogu programmi ajal;

2. valmisolekut Eesti avaliku teenistuse tippjuhiks kandideerimiseks lähema 3 aasta jooksul ning vajadusel tippjuhi töös vajaliku riigisaladusele juurdepääsu loa taotlemiseks.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • motiveeritud avalduses välja toodud info ka tippjuhi positsiooni kohta, kuhu ta soovib lähiaastail kandideerida;
 • siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide kogemus;
 • kogemus tippjuhi tööst läbi tippjuhi asendamise;
 • mitmekülgne töö- ja juhtimiskogemus (sh erasektorist);
 • kandideerimisdokumentidele lisatud asutuse tippjuhi soovituskiri.
Newton VI programmi elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Kuidas viin „Eesti 2035“ sihte ellu tippjuhi ametikohal, kuhu lähiaastail kandideerin?", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. septembriks 2022. a tippjuhtide kompetentsikeskusele tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Dokumendivoorust edasi pääsenud kandidaatidega viiakse läbi psühhomeetrilised testid ja grupivestlused.
Lõpliku otsuse Newton VI programmis osalejate kohta langetab tippjuhtide kompetentsikeskus hiljemalt 25. novembriks 2022.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5457 - Monika Tamla,
Newton VI programmi eestvedaja