Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

Euroopa Liidu asjade direktor juhib Euroopa Liidu sekretariaati (edaspidi ELS), mille põhiülesanded on:

 • Eesti Euroopa Liidu (edaspidi EL) poliitika kujundamine ja EL poliitika valdkondades Eesti seisukohtade ning strateegiadokumentide kujundamise ja elluviimise koordineerimine;
 • Vabariigi Valitsuse ja peaministri nõustamine ning toetamine EL asjades ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistamisel;
 • EL asjades valitsuse eelnõude ettevalmistamise korraldamine ning EL koordinatsioonikogu juhtimine;
 • osalemine rahvusvahelise personalipoliitika elluviimisel EL institutsioonide suunas koostöös välisministeeriumiga; 
 • EL õigusaktide eelnõude või muude EL asjade kohta esitatavate Eesti seisukohtade vastavuse tagamine riigi pikaajalistele arengusuundadele.

   

  Euroopa Liidu asjade direktori peamised koostööpartnerid on Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmed; Välisministeerium, teised ministeeriumid ja riigiasutused ning avaliku sektori organisatsioonid; era- ja kolmanda sektori organisatsioonid ning erialaliidud; Euroopa Liidu institutsioonid; ametikaaslased teistest riikidest; Eesti ja rahvusvaheline meedia.

  Lähiaastate olulisemad proovikivid on: 

 • EL laienemine
 • Uue eelarveperioodi ettevalmistamine
 • Eesti EL Nõukogu eesistumise ettevalmistus.

 

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • Vähemalt 5-aastane struktuuriüksuse või valdkonna juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
  prantsuse keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • Edukas kandidaat  vastab tippjuhtide kompetentsimudelile, millest eriti oluline on suhete juhtimise kompetents, sh:

  • partnersuhete juhtimine;
  • kommunikatsiooni korraldamine;
  • koostöö poliitikutega.

   

5.  Põhjalikud teadmised EL poliitika kujundamise protsessist ja EL toimemehhanismidest.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

tööks vajalik lai koostöö- ja suhtlusvõrgustik ning kes samastub Riigikantselei väärtustega.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Ukraina Euroopa Liiduga liitumise mõjud Eestile", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 29. detsembril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).